Kohlenpod 32 – Montankommando

 

 

Kohlenpod 38 – Brötchen, Kohle und Bild Nr. 90

Schwarzes Gold Sammelalbum
 Glückauf Zukunft